Trainingen & Workhops

Trainingen cliëntgerichte communicatie
voor ergotherapie- en/of multidisciplinaire teams

Training  Cliëntgerichte communicatie

Aangeboden
als in company trainingen, afhankelijk van de beginsituatie wordt in overleg een programma opgesteld.

Cliëntgerichte communicatie twee voorbeelden:

“Wat je zegt ben jezelf…”

 gesprekstechniek de sleutel tot succes?
Kennis van gesprekstechniek en het beheersen van gespreksvaardigheden blijkt noodzakelijk voor het voeren van prettige en informatieve COPM – gesprekken.
Maar zijn gespreksvaardigheden de oplossing van alles?
In deze training krijgen de deelnemers meer zicht op de veel voorkomende voetangels en klemmen in de COPM gesprekken. Er is aandacht voor de persoonlijke stijl van communiceren. Ook wordt er kort stilgestaan bij interculturele communicatie.
Uitspraken waar deze training op gebaseerd is, zijn:
 • Als ik alleen maar open vragen stel krijg ik geen antwoord.
 • De cliënt zegt steeds hetzelfde.
 • Hoe vraag ik door bij een weinig spraakzame cliënt?
 • De cliënt valt niet te stoppen, zij wil alles wel.
 • De cliënt zegt helemaal geen problemen te hebben.
 • Hoe kom ik door die weerstand heen?
 • De cliënt zegt steeds: ” Zegt U het maar.”
 • Ik heb niet het gevoel dat ik greep heb op het gesprek.
Deelnemers gaan naar huis met wat theoretische steun, ideeën, tips en veel enthousiasme en zelfvertrouwen om met frisse moed het gesprek aan te gaan.
De training wordt in company gegeven en duurt maximaal 4 uur.
Indien gewenst kan de training in twee delen gegeven worden, waarbij het eerste deel van 2,5 uur gevolgd wordt door zelf oefenen in de praktijk. Er wordt een follow upbijeenkomst gepland, waarin ervaringen worden besproken en er nader op situaties wordt ingegaan.
Bij voldoende belangstelling van individuele deelnemers uit verschilldende settingen kan een groep gevormd worden.
belangstelling? neem contact op!

 

“Waar heeft u het over…?”
Workshop Interculturele communicatie

Nu ergotherapeuten steeds meer in contact komen met cliënten uit een andere dan de Nederlandse cultuur is het van groot belang inzicht te krijgen in aspecten van  de interculturele communicatie die van belang zijn om een goede relatie met de cliënt op te kunnen bouwen.Uitspraken waar deze training op gebaseerd is, zijn:
 • Die meneer praat altijd om de zaken heen!
 • Die cliënt zegt altijd Ja, maar doet Nee.
 • Ik heb steeds het gevoel dat ik helemaal geen contact krijg met mevrouw.
 • De cliënt stelt steeds vragen over iets wat ik net heb uitgelegd.

Door het bespreken van theorie en het doen van oefeningen, krijgen de deelnemers zicht op welke culturele invloeden  hun eigen wijze van communiceren kleurt en leren zij andere vormen van communicatie herkennen. Hiermee wordt een basis gelegd om de interculturele sensitiviteit te vergroten, op een effectievere manier te communiceren en diversiteit als verrijkend te ervaren.

Deze workshop wordt  in company aangeboden.
Bij voldoende belangstelling van individuele deelnemers uit verschilldende settingen kan een groep gevormd worden.

“Stap voor Stap”
Workhop Ethisch redeneren
Als je werkt in de gezondheidszorg word je regelmatig geconfronrteerd met ethische dilemma’s. Hoe je op een systematische manier deze dilemma’s kan analyseren en tot een verantwoorde beslissing kan komen leer je in deze workshop.
Naast theoretische kennis over universele principes, waarden en verantwoordelijkheden wordt geoefend met een stappenplan op basis van ingebrachte casuïstiek.
Deze workshop is gebaseerd op de mede door mij ontwikkelde Europese Guideline voor Ethisch redeneren.

Deze workshop wordt  in company aangeboden.
Bij voldoende belangstelling van individuele deelnemers uit verschilldende settingen kan een groep gevormd worden.

Groepen in verandering

Rol-maat biedt begeleiding, ondersteuning en actieve, resultaatgerichte korte trainingen voor samenwerkingsverbanden die een veranderingsproces doormaken.

Doel

 • Veranderingspatronen op gang brengen, stimuleren en begeleiden
 • Individuen leren actief in concrete groepssituaties naar het hoe en waarom van hun gedrag te kijken
 • Individuen leren (rol)patronen te herkennen, te begrijpen en waar wenselijk te veranderen

Doelgroep

 • Samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld (multidisciplinaire) teams, maat-schappen, afdelingen, fracties en besturen die een veranderingsproces doormaken, onder andere door fusie, reorganisatie, outplacement, verkiezingsuitslag
 • Samenwerkingsverbanden tijdens een periode van kwaliteitsverbetering en/of deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld certificering, intercollegiale toetsing, interne scholing
 • Samenwerkingsverbanden die niet optimaal functioneren door verschillen in groepscultuur, karakter, visie of standpunt

Methode
“Al doende veranderen” met verbeeldende materialen.
Afhankelijk van de doelstelling bevat het programma concrete activiteiten rond bepaalde thema’s. In keuze- en leermomenten wordt aandacht besteed aan normen en waarden, rolpatronen, spontaan en aangeleerd gedrag, capaciteiten, positieve en negatieve effecten van het individuele gedrag op de samenwerking. De activiteiten zijn verbaal en non-verbaal. De verbeeldende materialen stimuleren de oordeelsvorming, het improvisatietalent en het benutten van elkaars capaciteiten bij onbekende en onvoorspelbare opdrachten.

Samenwerken is hetzelfde doel hebben en elkaars ideeën en talenten gebruiken.
Een goed sportteam bestaat niet alleen uit keepers of aanvallers. In een team passen mensen zich vaak te veel aan en vergeten de eigen kwaliteiten. Rol-maat richt zich op de kernkwaliteiten van mensen: waar ben je goed in, waar haal je energie uit. Daar liggen de krachten én valkuilen. In een ontspannen sfeer ontstaan in korte tijd nieuwe impulsen tot samenwerking. Begrip van en voor het eigen handelen en dat van de groep maakt veranderingen makkelijker.

Doen is basaal en weinig verhullend. 

Doen maakt zichtbaar of het individu de theorie heeft verwerkt en kan toepassen.
Groepen in een fase van interne scholing of kwaliteitsverbetering krijgen inzicht in hun positie ten opzichte van anderen. Het vormen van de eigen mening en het benoemen van twijfels en gevoelens versterken het leerproces.

Mogelijke thema’s
(Hernieuwde) kennismaking, samenwerking, loskomen uit oude patronen, ontdekken en benoemen kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen, communicatie, teambuilding, groepsrollen, macht, conflictoplossing, seksegebonden rollen, grenzen, normen en waarden, plezier hebben met elkaar, verbeteren groepsklimaat.

Structuur van een bijeenkomst
– Introductie
– Instructie
– Uitvoering opdracht
– Presentatie van resultaten
– Reflectie op resultaten
– Evaluatie bijeenkomst

Frequentie
Afhankelijk van beginsituatie, vraag- en doelstelling, groepssamenstelling en beschikbare tijd kunnen de bijeenkomsten aaneengesloten plaatsvinden of gespreid over een periode. Door spreiding kan het veranderingsproces worden begeleid zonder de deelnemers en de organisatie te zwaar te belasten.
Trainingen van Rol-maat zijn in te passen in een andere meer verbale of theoretische cursus of training. De Rol-maat activiteiten zijn dan aanvullend, verhelderend, stimulerend en evaluerend. In bijeenkomsten aan het begin van een veranderingsproces wordt dan gericht geïnformeerd over de situatie van de groep en de groepsleden en de verwachte obstakels. In een later stadium kan het accent liggen op het verwerken en begeleiden van het veranderingsproces.

Rol-maat hecht aan een goede voorbereiding. Samen met de opdrachtgever en/of de deelnemers vindt een analyse van de beginsituatie plaats. De geformuleerde vraag- en doelstelling leidt tot een flexibel programma. De evaluatiegegevens van elke bijeenkomst worden getoetst aan de groepsontwikkeling en de vraag- en doelstelling. Het programma blijft op die manier actueel en adequaat.

Duur
Per afzonderlijke bijeenkomst minimaal 3,5 uur. Binnen een groter geheel kunnen, afhankelijk van vraag- en doelstelling van de training, verschillende kortere bijeenkomsten plaatsvinden.

Groepsgrootte

Afhankelijk van de groepssamenstelling, vraag- en doelstelling van de training. Bij voorkeur maximaal 12 personen.
specifiek voor ergotherapie teams

Prijzen
Volgens offerte

Onderwijs
Met mijn lange ervaring in het onderwijs en bijvoorbeeld het TUNING project, ben ik in staat diverse opdrachten uit te voeren. Zowel binnen de Ergotherapie als ook bij aanverwante opleidingen als Fysiotherapie, SPH, verpleegkunde, PABO heb ik gewerkt en kan ik verschillende opdrachten uitvoeren.

Bijvoorbeeld het ontwikkelen en/of uitvoeren van onderwijsmodules of workshops het op het gebied van

• communicatie
• beroepshouding
• cliëntgericht werken
• ethisch redeneren
• praktijkbegeleiden/ cursus/dagen enz.
• extra ondersteuningsprogramma’s voor zogenoemde vertragers of probleem studenten
• studie loopbaan begeleiding programma’s
• sollicitatie